تهویه مطبوع

تهویه مطبوع

اسپلیت 2000 ENERGIC 12 HA

تماس بگیرید
 • صفحه نمایشگر دیجیتال مخفی
 • طراحی زیبا در پانل
 • کمپرسور قدرتمند
 • فیلتر محافظ
 • پاک کننده خودکار
 • قدرت پرتاب باد بالا در سه دور (کم، متوسط، زیاد)
 • خنک سازی سریع و قدرتمند
 • پرتاب باد در چهار جهت
 • صدای فوق العاده کم
 • دکمه عملکرد خواب (راحتی خانواده)
 • نصب سریع و آسان
 • دارای گرید انرژی A
 • پرتاب باد قدرتمند جهت خنک کردن سریع محیط
 • خاموش کردن صفحه نمایشگر در هنگام خواب
 • مجهز به تایمر
 • مجهز به دکمه قفل کودک
 • سیستم گرمایشی
 • تنظیم دمای پایدار

اسپلیت 2000 ENERGIC 18 HA

تماس بگیرید
 • صفحه نمایشگر دیجیتال مخفی
 • طراحی زیبا در پانل
 • کمپرسور قدرتمند
 • فیلتر محافظ
 • پاک کننده خودکار
 • قدرت پرتاب باد بالا در سه دور (کم، متوسط، زیاد)
 • خنک سازی سریع و قدرتمند
 • پرتاب باد در چهار جهت
 • صدای فوق العاده کم
 • دکمه عملکرد خواب (راحتی خانواده)
 • نصب سریع و آسان
 • دارای گرید انرژی A
 • پرتاب باد قدرتمند جهت خنک کردن سریع محیط
 • خاموش کردن صفحه نمایشگر در هنگام خواب
 • مجهز به تایمر
 • مجهز به دکمه قفل کودک
 • سیستم گرمایشی
 • تنظیم دمای پایدار

اسپلیت 2000 ENERGIC 24 HA

تماس بگیرید
 • صفحه نمایشگر دیجیتال مخفی
 • طراحی زیبا در پانل
 • کمپرسور قدرتمند
 • فیلتر محافظ
 • پاک کننده خودکار
 • قدرت پرتاب باد بالا در سه دور (کم، متوسط، زیاد)
 • خنک سازی سریع و قدرتمند
 • پرتاب باد در چهار جهت
 • صدای فوق العاده کم
 • دکمه عملکرد خواب (راحتی خانواده)
 • نصب سریع و آسان
 • دارای گرید انرژی A
 • پرتاب باد قدرتمند جهت خنک کردن سریع محیط
 • خاموش کردن صفحه نمایشگر در هنگام خواب
 • مجهز به تایمر
 • مجهز به دکمه قفل کودک
 • سیستم گرمایشی
 • تنظیم دمای پایدار

اسپلیت 2000 ENERGIC 9 HA

تماس بگیرید
 • صفحه نمایشگر دیجیتال مخفی
 • طراحی زیبا در پانل
 • کمپرسور قدرتمند
 • فیلتر محافظ
 • پاک کننده خودکار
 • قدرت پرتاب باد بالا در سه دور (کم، متوسط، زیاد)
 • خنک سازی سریع و قدرتمند
 • پرتاب باد در چهار جهت
 • صدای فوق العاده کم
 • دکمه عملکرد خواب (راحتی خانواده)
 • نصب سریع و آسان
 • دارای گرید انرژی A
 • پرتاب باد قدرتمند جهت خنک کردن سریع محیط
 • خاموش کردن صفحه نمایشگر در هنگام خواب
 • مجهز به تایمر
 • مجهز به دکمه قفل کودک
 • سیستم گرمایشی
 • تنظیم دمای پایدار

اسپلیت 2000 UNIQUE 12 HA

تماس بگیرید
 • صفحه نمایشگر دیجیتال مخفی
 • طراحی زیبا در پانل
 • کمپرسور قدرتمند
 • فیلتر محافظ
 • پاک کننده خودکار
 • قدرت پرتاب باد بالا در سه دور (کم، متوسط، زیاد)
 • خنک سازی سریع و قدرتمند
 • پرتاب باد در چهار جهت
 • صدای فوق العاده کم
 • دکمه عملکرد خواب (راحتی خانواده)
 • نصب سریع و آسان
 • دارای گرید انرژی A
 • پرتاب باد قدرتمند جهت خنک کردن سریع محیط
 • خاموش کردن صفحه نمایشگر در هنگام خواب
 • مجهز به تایمر
 • مجهز به دکمه قفل کودک
 • سیستم گرمایشی
 • تنظیم دمای پایدار

اسپلیت 2000 UNIQUE 18 HA

تماس بگیرید
 • صفحه نمایشگر دیجیتال مخفی
 • طراحی زیبا در پانل
 • کمپرسور قدرتمند
 • فیلتر محافظ
 • پاک کننده خودکار
 • قدرت پرتاب باد بالا در سه دور (کم، متوسط، زیاد)
 • خنک سازی سریع و قدرتمند
 • پرتاب باد در چهار جهت
 • صدای فوق العاده کم
 • دکمه عملکرد خواب (راحتی خانواده)
 • نصب سریع و آسان
 • دارای گرید انرژی A
 • پرتاب باد قدرتمند جهت خنک کردن سریع محیط
 • خاموش کردن صفحه نمایشگر در هنگام خواب
 • مجهز به تایمر
 • مجهز به دکمه قفل کودک
 • سیستم گرمایشی
 • تنظیم دمای پایدار

اسپلیت 2000 UNIQUE 24 HA

تماس بگیرید
 • صفحه نمایشگر دیجیتال مخفی
 • طراحی زیبا در پانل
 • کمپرسور قدرتمند
 • فیلتر محافظ
 • پاک کننده خودکار
 • قدرت پرتاب باد بالا در سه دور (کم، متوسط، زیاد)
 • خنک سازی سریع و قدرتمند
 • پرتاب باد در چهار جهت
 • صدای فوق العاده کم
 • دکمه عملکرد خواب (راحتی خانواده)
 • نصب سریع و آسان
 • دارای گرید انرژی A
 • پرتاب باد قدرتمند جهت خنک کردن سریع محیط
 • خاموش کردن صفحه نمایشگر در هنگام خواب
 • مجهز به تایمر
 • مجهز به دکمه قفل کودک
 • سیستم گرمایشی
 • تنظیم دمای پایدار

اسپلیت 2000 UNIQUE 30 HA (کمپرسور بزرگ)

تماس بگیرید
 • صفحه نمایشگر دیجیتال مخفی
 • طراحی زیبا در پانل
 • کمپرسور قدرتمند
 • فیلتر محافظ
 • پاک کننده خودکار
 • قدرت پرتاب باد بالا در سه دور (کم، متوسط، زیاد)
 • خنک سازی سریع و قدرتمند
 • پرتاب باد در چهار جهت
 • صدای فوق العاده کم
 • دکمه عملکرد خواب (راحتی خانواده)
 • نصب سریع و آسان
 • دارای گرید انرژی A
 • پرتاب باد قدرتمند جهت خنک کردن سریع محیط
 • خاموش کردن صفحه نمایشگر در هنگام خواب
 • مجهز به تایمر
 • مجهز به دکمه قفل کودک
 • سیستم گرمایشی
 • تنظیم دمای پایدار

اسپلیت 2000 UNIQUE 30 HA (کمپرسور کوچک)

تماس بگیرید
 • صفحه نمایشگر دیجیتال مخفی
 • طراحی زیبا در پانل
 • کمپرسور قدرتمند
 • فیلتر محافظ
 • پاک کننده خودکار
 • قدرت پرتاب باد بالا در سه دور (کم، متوسط، زیاد)
 • خنک سازی سریع و قدرتمند
 • پرتاب باد در چهار جهت
 • صدای فوق العاده کم
 • دکمه عملکرد خواب (راحتی خانواده)
 • نصب سریع و آسان
 • دارای گرید انرژی A
 • پرتاب باد قدرتمند جهت خنک کردن سریع محیط
 • خاموش کردن صفحه نمایشگر در هنگام خواب
 • مجهز به تایمر
 • مجهز به دکمه قفل کودک
 • سیستم گرمایشی
 • تنظیم دمای پایدار

اسپلیت 2000 UNIQUE 9 HA

تماس بگیرید
 • صفحه نمایشگر دیجیتال مخفی
 • طراحی زیبا در پانل
 • کمپرسور قدرتمند
 • فیلتر محافظ
 • پاک کننده خودکار
 • قدرت پرتاب باد بالا در سه دور (کم، متوسط، زیاد)
 • خنک سازی سریع و قدرتمند
 • پرتاب باد در چهار جهت
 • صدای فوق العاده کم
 • دکمه عملکرد خواب (راحتی خانواده)
 • نصب سریع و آسان
 • دارای گرید انرژی A
 • پرتاب باد قدرتمند جهت خنک کردن سریع محیط
 • خاموش کردن صفحه نمایشگر در هنگام خواب
 • مجهز به تایمر
 • مجهز به دکمه قفل کودک
 • سیستم گرمایشی
 • تنظیم دمای پایدار

اسپلیت ایستاده 2000 48 HA

تماس بگیرید
 • صفحه نمایشگر دیجیتال مخفی
 • طراحی زیبا در پانل
 • کمپرسور قدرتمند
 • فیلتر محافظ
 • پاک کننده خودکار
 • قدرت پرتاب باد بالا در سه دور (کم، متوسط، زیاد)
 • خنک سازی سریع و قدرتمند
 • پرتاب باد در چهار جهت
 • صدای فوق العاده کم
 • دکمه عملکرد خواب (راحتی خانواده)
 • نصب سریع و آسان
 • دارای گرید انرژی A
 • پرتاب باد قدرتمند جهت خنک کردن سریع محیط
 • خاموش کردن صفحه نمایشگر در هنگام خواب
 • مجهز به تایمر
 • مجهز به دکمه قفل کودک
 • سیستم گرمایشی
 • تنظیم دمای پایدار

اسپلیت اینورتر 2000 ENERGIC 12 VA

تماس بگیرید
 • صفحه نمایشگر دیجیتال مخفی
 • طراحی زیبا در پانل
 • تکنولوژی اینورتر
 • کمپرسور قدرتمند
 • فیلتر محافظ
 • پاک کننده خودکار
 • قدرت پرتاب باد بالا در سه دور (کم، متوسط، زیاد)
 • خنک سازی سریع و قدرتمند
 • پرتاب باد در چهار جهت
 • صدای فوق العاده کم
 • دکمه عملکرد خواب
 • نصب سریع و آسان
 • دارای گرید انرژی A

سیستم های تهویه مطبوع

تهویه مطبوع یا به اختصار HVAC بخشی از علم مکانیک است که در آن به تنظیم دما، رطوبت و پاکسازی و تصفیه هوا برای تامین هوای مطبوع پرداخته می شود. سیستم های تهویه مطبوع هوا در واقع تاسیساتی هستند که در رابطه با موارد مذکور کاربرد داشته و تامین کننده شرایط مورد نظر هستند. در واقع اساس تهویه اجرای اقداماتی در راستای آماده و مناسب سازی هوای محیط در راستای ایجاد شرایط مناسب برای زندگی، اشتغال و یا فرایند های شیمیایی صنعتی مشخص است.

انواع سیستم های تهویه مطبوع هوا

 • سیستم مرکزی: در سیستم های مرکزی یا یکپارچه تولید کننده برودت و یا حرارت، یک موتورخانه مرکزی است که در زیرزمین یا پشت بام قرار داشته و کنترل کننده میزان تهویه در بخش های مختلف است. چیلر، هوا ساز، VRF و فن کوئل از جمله تجهیزات سیستم های مرکزی هستند.
 • سیستم مستقل: در این نوع هر واحد دارای سیستم تهویه جداگانه بوده و هزینه های مرتبط با این سیستم نیز در نتیجه برای هر واحدی به صورت مجزا در نظر گرفته می شود. کولرهای آبی و اسپلیت دیواری جزء این دسته از سیستم ها محسوب می شوند.

 

تجهیزات سیستم های تهویه مطبوع

چیلر: در اصل تولید کننده برودت است. در یک سیکل تبریدی با کاهش فشار در اواپراتور، مبرد مایع در مایی کمتر از نقطه جوش خود شروع به جوشیدن می کند. این فرایند نیازمند انرژی بوده و در نتیجه حرارت سیال انتقال دهنده جذب شده و این فرایند تکمیل می شود. پس از آن با خروج سیال از دستگاه و منتقل سازی آن به بخش های مورد نظر برای تهویه، در مرحله پایانی وارد توزیع کننده سرمایش شده و دمای محیط را تنظیم می نماید.

مینی چیلر: اساس کار این دستگاه سیکل تبریدی (تراکمی یا جذبی) است. طی این فرایند حرارت را از سیال دریافت کرده و به سایر تجهیزات تهویه ای ارسال کرده و از این طریق برودت لازم را تامین می کند. این دسته از سیستم ها با طراحی خاص خود از حجم کمتری برخوردار بوده و امکان افزودن سایر سیستم ها را در محیط مورد نظر فراهم می کنند.

فن کویل: از جمله تجهیزات گرمایشی و سرمایشی است که در صورت استفاده از آن همراه با ترموستات و شیرهای کنترل می توان در مصرف انرژی و بهره گیری از بازدهی دستگاه صرفه جویی کرد. ساختار این دستگاه به این صورت است که کوئل درون یک جعبه قرار گرفته و دارای دو یا چهار خروجی و ورودی است. این خروجی ها متصل به سیستم لوله کشی مجتمع می باشند. پشت کوئل، فن هایی قرار گرفته اند که با مکیدن هوا آن را از روی کوئل عبور می دهند.

هواساز: در راستای تهویه مطبوع محیط ها و مجتمع های مختلف مورد استفاده قرار گرفته و در تنظیم دما، و کنترل رطوبت و کیفیت آن نقش دارد. این دستگاه انتخابی مناسب برای ایجاد هوایی با میزان رطوبت و حرارت مورد نظر برای یک محیط خاص است. هوا سازها از اعضا مهم سیستم های تهویه ای محسوب می شوند، چرا که تجهیزاتی مانند چیلر با این نوع دستگاه ها به کار گرفته شده و کاربرد دارند. این دستگاه از گروه توزیع کنندگان در سیستم تهویه مطبوع محسوب می شود! علاوه بر این با بهره گیری از فیلترهای متنوع تعبیه شده در آن، قادر به افزایش سطح کیفی هوا از طریق فیلتراسیون است.

VRF: این نوع سیستم در واقع ترکیبی است که شامل یونیت های داخلی (کاستییا دیواری) و یک یونیت خارجی مرکزی می شود. طریقه کارکرد آن نیز به این صورت است که چند یونیت داخلی به یک یونیت خارجی متصل می شوند. امکان استفاده از این نوع سیستم های تهویه برای متراژهای متوسط وجود دارد.

داکت اسپلیت: در واقع این نوع دستگاه ها دارای کندانسور برگتری نسبت به کولرگازیها و اسپلیتها بوده و از این رو، ظرفیت آنها نیز چند برابر است. این دسته از تجهیزات تهویه با قابلیت تولید سرمایش و گرمایش به صورت همزمان در همه بخش های یک مجتمع گزینه مقرون به صرفه تری نسبت به سایرین محسوب می شوند. چرا که داکت اسپلیتها دارای قدرت سرمایشی گرمایشی بالایی بوده و معادل چند اسپلیت عملکرد و بازدهی دارد.

کولر آبی: این دسته از تجهیزات برودتی مناسب منطق گرم و خشک و یا متعدل هستند. مزیت های استفاده از این نوع کولر ها قیمت مناسب آنها در کنار نصب آسان و هزینه تعمیر و نگهداری کمتر است. علاوه بر این مصرف برق آنها نسبت به سایر سیستم های برودتی بسیار کمتر می باشد.

پرده هوا: پرده هوا با ایجاد یک لایه از جنس هوا محیط بیرون و داخل را از یکدیگر جدا کرده و از تبادل هوا جلوگیری می کند. این پرده از طریق پرتاب باد در جهات افقی و عمودی ایجاد شده و مانع ورود آلودگی و گرد و غبار به فضای داخل می شود. علاوه بر اینها، مهم ترین مزیت پرده هوا بهینه سازی مصرف انرژی است؛ مکانیسم این دستگاه موجب عدم هدر رفت برودت و یا حرارت تولید شده توسط سیستم های تاسیساتی شده و در مصرف انرژی صرفه جویی می شود.

کولرگازی: اساس کار این نوع از سیستم های تهویه مطبوع، سیکل تبرید بوده و اجزای اصلی آنها شامل اواپراتور، کمپرسور، شیر انبساط و کندانسور می شود. کولرهای گازی قابلیت تولید گرمایش و سرمایش را در فصول مختلف سال دارند.

فروشگاه اینترنتی خانه تاسیسات

فروشگاه اینترنتی خانه تاسیسات با هدف کوتاه کردن فاصله میان بازار و مصرف کننده و دسترسی اقشار مختلف به کالاهای حوزه گرمایش، سرمایش و تجهیزات تهویه مطبوع در سراسر ایران عزیزمان راه اندازی شده است. در خانه تاسیسات تلاش خواهیم داشت با رویکرد مشاوره تخصصی اثر بخش، بهترین راه کارها را متناسب با نیازهای مخاطبان ارائه دهیم. مشاوران ما در خانه تاسیسات در محاسبه نیازمندی ها با مخاطبان خود همراه هستند و متناسب با نیاز آن ها راه کار ارائه خواهند داد. عمده فعالیت خانه تاسیسات در بخش تجهیزات گرمایش و موتورخانه ، تجهیزات استخری، پکیج، رادیاتور، کولر گازی، لوله و اتصالات، پمپ های آب، دمنده و مکنده و … می باشد.

سبد خرید

با توجه به نوسانات شدید بازار، درخواست می گردد، قبل از اقدام به پرداخت، از موجودی و قیمت کالا از طریق راه های ارتباطی با وب سایت از قبیل واتس اپ و شماره ۹۱۰۱۵۸۵۷ - ۰۲۱ اطمینان حاصل کنید.