داکت اسپلیت

داکت اسپلیت

داکت اسپلیت 18000 اینورتر وستن ایر

32,815,000 تومان
 • امکان تهویه چندین فضا با یک دستگاه
 • استقلال هر واحد از نظر مصرف انرژی
 • قابلیت نصب دستگاه برای فضاهای کوچک تا بزرگ
 • حذف کانال کشی عمودی
 • قابلیت لوله کشی بیشتر نسبت به کولر های گازی
 • حذف لوله کشی های اضافی در ساختمان
 • حذف رادیاتور و تامین گرمایش به وسیله کویل آب گرم
 • دریچه مکش هوا به صورت استاندارد از پشت و به صورت انتخابی از زیر دستگاه
 • مجهز به کمپرسور های معروف جهان
 • امکان نصب در فضاهایی با محدودیت های مکانی
 • دارای ضریب عملکرد بالا در سرمایش و گرمایش
 • سطح صدای بسیار کم و مقاوم در برابر حرارت
 • عدم نیاز به تکنسین های ماهر جهت راه اندازی در هر فصل

داکت اسپلیت 18000 وستن ایر

26,890,000 تومان
 • امکان تهویه چندین فضا با یک دستگاه
 • استقلال هر واحد از نظر مصرف انرژی
 • قابلیت نصب دستگاه برای فضاهای کوچک تا بزرگ
 • حذف کانال کشی عمودی
 • قابلیت لوله کشی بیشتر نسبت به کولر های گازی
 • حذف لوله کشی های اضافی در ساختمان
 • حذف رادیاتور و تامین گرمایش به وسیله کویل آب گرم
 • دریچه مکش هوا به صورت استاندارد از پشت و به صورت انتخابی از زیر دستگاه
 • مجهز به کمپرسور های معروف جهان
 • امکان نصب در فضاهایی با محدودیت های مکانی
 • دارای ضریب عملکرد بالا در سرمایش و گرمایش
 • سطح صدای بسیار کم و مقاوم در برابر حرارت
 • عدم نیاز به تکنسین های ماهر جهت راه اندازی در هر فصل

داکت اسپلیت 24000 اینورتر وستن ایر

41,310,000 تومان
 • امکان تهویه چندین فضا با یک دستگاه
 • استقلال هر واحد از نظر مصرف انرژی
 • قابلیت نصب دستگاه برای فضاهای کوچک تا بزرگ
 • حذف کانال کشی عمودی
 • قابلیت لوله کشی بیشتر نسبت به کولر های گازی
 • حذف لوله کشی های اضافی در ساختمان
 • حذف رادیاتور و تامین گرمایش به وسیله کویل آب گرم
 • دریچه مکش هوا به صورت استاندارد از پشت و به صورت انتخابی از زیر دستگاه
 • مجهز به کمپرسور های معروف جهان
 • امکان نصب در فضاهایی با محدودیت های مکانی
 • دارای ضریب عملکرد بالا در سرمایش و گرمایش
 • سطح صدای بسیار کم و مقاوم در برابر حرارت
 • عدم نیاز به تکنسین های ماهر جهت راه اندازی در هر فصل

داکت اسپلیت 24000 وستن ایر

35,865,000 تومان
 • امکان تهویه چندین فضا با یک دستگاه
 • استقلال هر واحد از نظر مصرف انرژی
 • قابلیت نصب دستگاه برای فضاهای کوچک تا بزرگ
 • حذف کانال کشی عمودی
 • قابلیت لوله کشی بیشتر نسبت به کولر های گازی
 • حذف لوله کشی های اضافی در ساختمان
 • حذف رادیاتور و تامین گرمایش به وسیله کویل آب گرم
 • دریچه مکش هوا به صورت استاندارد از پشت و به صورت انتخابی از زیر دستگاه
 • مجهز به کمپرسور های معروف جهان
 • امکان نصب در فضاهایی با محدودیت های مکانی
 • دارای ضریب عملکرد بالا در سرمایش و گرمایش
 • سطح صدای بسیار کم و مقاوم در برابر حرارت
 • عدم نیاز به تکنسین های ماهر جهت راه اندازی در هر فصل

داکت اسپلیت 30000 اینورتر وستن ایر

44,900,000 تومان
 • امکان تهویه چندین فضا با یک دستگاه
 • استقلال هر واحد از نظر مصرف انرژی
 • قابلیت نصب دستگاه برای فضاهای کوچک تا بزرگ
 • حذف کانال کشی عمودی
 • قابلیت لوله کشی بیشتر نسبت به کولر های گازی
 • حذف لوله کشی های اضافی در ساختمان
 • حذف رادیاتور و تامین گرمایش به وسیله کویل آب گرم
 • دریچه مکش هوا به صورت استاندارد از پشت و به صورت انتخابی از زیر دستگاه
 • مجهز به کمپرسور های معروف جهان
 • امکان نصب در فضاهایی با محدودیت های مکانی
 • دارای ضریب عملکرد بالا در سرمایش و گرمایش
 • سطح صدای بسیار کم و مقاوم در برابر حرارت
 • عدم نیاز به تکنسین های ماهر جهت راه اندازی در هر فصل

داکت اسپلیت 30000 وستن ایر

42,820,000 تومان
 • امکان تهویه چندین فضا با یک دستگاه
 • استقلال هر واحد از نظر مصرف انرژی
 • قابلیت نصب دستگاه برای فضاهای کوچک تا بزرگ
 • حذف کانال کشی عمودی
 • قابلیت لوله کشی بیشتر نسبت به کولر های گازی
 • حذف لوله کشی های اضافی در ساختمان
 • حذف رادیاتور و تامین گرمایش به وسیله کویل آب گرم
 • دریچه مکش هوا به صورت استاندارد از پشت و به صورت انتخابی از زیر دستگاه
 • مجهز به کمپرسور های معروف جهان
 • امکان نصب در فضاهایی با محدودیت های مکانی
 • دارای ضریب عملکرد بالا در سرمایش و گرمایش
 • سطح صدای بسیار کم و مقاوم در برابر حرارت
 • عدم نیاز به تکنسین های ماهر جهت راه اندازی در هر فصل

داکت اسپلیت 36000 اینورتر وستن ایر

53,010,000 تومان
 • امکان تهویه چندین فضا با یک دستگاه
 • استقلال هر واحد از نظر مصرف انرژی
 • قابلیت نصب دستگاه برای فضاهای کوچک تا بزرگ
 • حذف کانال کشی عمودی
 • قابلیت لوله کشی بیشتر نسبت به کولر های گازی
 • حذف لوله کشی های اضافی در ساختمان
 • حذف رادیاتور و تامین گرمایش به وسیله کویل آب گرم
 • دریچه مکش هوا به صورت استاندارد از پشت و به صورت انتخابی از زیر دستگاه
 • مجهز به کمپرسور های معروف جهان
 • امکان نصب در فضاهایی با محدودیت های مکانی
 • دارای ضریب عملکرد بالا در سرمایش و گرمایش
 • سطح صدای بسیار کم و مقاوم در برابر حرارت
 • عدم نیاز به تکنسین های ماهر جهت راه اندازی در هر فصل

داکت اسپلیت 36000 وستن ایر

44,410,000 تومان
 • امکان تهویه چندین فضا با یک دستگاه
 • استقلال هر واحد از نظر مصرف انرژی
 • قابلیت نصب دستگاه برای فضاهای کوچک تا بزرگ
 • حذف کانال کشی عمودی
 • قابلیت لوله کشی بیشتر نسبت به کولر های گازی
 • حذف لوله کشی های اضافی در ساختمان
 • حذف رادیاتور و تامین گرمایش به وسیله کویل آب گرم
 • دریچه مکش هوا به صورت استاندارد از پشت و به صورت انتخابی از زیر دستگاه
 • مجهز به کمپرسور های معروف جهان
 • امکان نصب در فضاهایی با محدودیت های مکانی
 • دارای ضریب عملکرد بالا در سرمایش و گرمایش
 • سطح صدای بسیار کم و مقاوم در برابر حرارت
 • عدم نیاز به تکنسین های ماهر جهت راه اندازی در هر فصل

داکت اسپلیت 48000 اینورتر وستن ایر

70,110,000 تومان
 • امکان تهویه چندین فضا با یک دستگاه
 • استقلال هر واحد از نظر مصرف انرژی
 • قابلیت نصب دستگاه برای فضاهای کوچک تا بزرگ
 • حذف کانال کشی عمودی
 • قابلیت لوله کشی بیشتر نسبت به کولر های گازی
 • حذف لوله کشی های اضافی در ساختمان
 • حذف رادیاتور و تامین گرمایش به وسیله کویل آب گرم
 • دریچه مکش هوا به صورت استاندارد از پشت و به صورت انتخابی از زیر دستگاه
 • مجهز به کمپرسور های معروف جهان
 • امکان نصب در فضاهایی با محدودیت های مکانی
 • دارای ضریب عملکرد بالا در سرمایش و گرمایش
 • سطح صدای بسیار کم و مقاوم در برابر حرارت
 • عدم نیاز به تکنسین های ماهر جهت راه اندازی در هر فصل

داکت اسپلیت 48000 وستن ایر

60,165,000 تومان
 • امکان تهویه چندین فضا با یک دستگاه
 • استقلال هر واحد از نظر مصرف انرژی
 • قابلیت نصب دستگاه برای فضاهای کوچک تا بزرگ
 • حذف کانال کشی عمودی
 • قابلیت لوله کشی بیشتر نسبت به کولر های گازی
 • حذف لوله کشی های اضافی در ساختمان
 • حذف رادیاتور و تامین گرمایش به وسیله کویل آب گرم
 • دریچه مکش هوا به صورت استاندارد از پشت و به صورت انتخابی از زیر دستگاه
 • مجهز به کمپرسور های معروف جهان
 • امکان نصب در فضاهایی با محدودیت های مکانی
 • دارای ضریب عملکرد بالا در سرمایش و گرمایش
 • سطح صدای بسیار کم و مقاوم در برابر حرارت
 • عدم نیاز به تکنسین های ماهر جهت راه اندازی در هر فصل

داکت اسپلیت 60000 اینورتر وستن ایر

78,120,000 تومان
 • امکان تهویه چندین فضا با یک دستگاه
 • استقلال هر واحد از نظر مصرف انرژی
 • قابلیت نصب دستگاه برای فضاهای کوچک تا بزرگ
 • حذف کانال کشی عمودی
 • قابلیت لوله کشی بیشتر نسبت به کولر های گازی
 • حذف لوله کشی های اضافی در ساختمان
 • حذف رادیاتور و تامین گرمایش به وسیله کویل آب گرم
 • دریچه مکش هوا به صورت استاندارد از پشت و به صورت انتخابی از زیر دستگاه
 • مجهز به کمپرسور های معروف جهان
 • امکان نصب در فضاهایی با محدودیت های مکانی
 • دارای ضریب عملکرد بالا در سرمایش و گرمایش
 • سطح صدای بسیار کم و مقاوم در برابر حرارت
 • عدم نیاز به تکنسین های ماهر جهت راه اندازی در هر فصل

داکت اسپلیت 60000 وستن ایر

69,165,000 تومان
 • امکان تهویه چندین فضا با یک دستگاه
 • استقلال هر واحد از نظر مصرف انرژی
 • قابلیت نصب دستگاه برای فضاهای کوچک تا بزرگ
 • حذف کانال کشی عمودی
 • قابلیت لوله کشی بیشتر نسبت به کولر های گازی
 • حذف لوله کشی های اضافی در ساختمان
 • حذف رادیاتور و تامین گرمایش به وسیله کویل آب گرم
 • دریچه مکش هوا به صورت استاندارد از پشت و به صورت انتخابی از زیر دستگاه
 • مجهز به کمپرسور های معروف جهان
 • امکان نصب در فضاهایی با محدودیت های مکانی
 • دارای ضریب عملکرد بالا در سرمایش و گرمایش
 • سطح صدای بسیار کم و مقاوم در برابر حرارت
 • عدم نیاز به تکنسین های ماهر جهت راه اندازی در هر فصل

آشنایی با انواع داکت اسپلیت

داکت اسپلیت (Ducted Split) اصطلاحی است که بسیاری از کارشناسان برای اسپلیت های کانالی مورد استفاده قرار می دهند که امروزه یکی از رایج ترین سیستم های سرمایش و گرمایش در آپارتمان ها محسوب می شود. داکت اسپلیت ها یا اسپلیت های کانالی با تامین هوای خنک در تابستان و تامین هوای گرم در زمستان برای کلیه فضاها در یک واحد آپارتمان و انتقال هوای سرد یا گرم توسط کانال های اجرا شده در داخل سقف کاذب، دمای محیط مورد نظر را به شرایط آسایش و دلخواه تنظیم شده ی ترموستات می رساند.

داکت اسپلیت ها متشکل از 2 بخش یونیت داخلی (هواساز) و یونیت خارجی (کندانسور) می باشند که این 2 بخش توسط 2 لوله مسی به یکدیگر مرتبط می شوند، هوای سرد را تامین می کنند و آن ها را توسط کانال های اجرا شده داکت اسپلیت در اتاق ها یا سالن هر واحد آپارتمانی (در داخل سقف کاذب) توزیع می نمایند. به طور کلی در کندانسور داکت اسپلیت ها (یونیت خارجی) گاز مبرد خنک می شود و از طریق لوله مسی به شیر انبساطی (expantion valve) و از آنجا به صورت گاز مبرد و آماده جذب گرمای محیط به کویل یونیت داخلی داکت اسپلیت منتقل می گردد. در کویل های یونیت داخلی گرمای هوای محیط داخلی توسط گاز مبرد درون کویل گرفته شده و هوای خنک شده توسط فن (پنل داخلی ) به درون کانال رفت هوا منتقل می گردد.

 

مرکز خرید داکت اسپلیت

فضای مورد استفاده از داکت اسپلیت

استفاده از داکت اسپلیت ها یا اسپلیت های کانالی برای سرمایش و گرمایش آپارتمان های مسکونی، اداری، ویلاها و … به عنوان یک گزینه لوکس و با هزینه برق مصرفی معادل و یا حتی بیشتر از کولرهای گازی اسپلیت با توجه به محاسبات بار در نظر گرفته می شود. داکت اسپلیت ها عموما به جای چند اسپلیت در یک واحد مورد استفاده قرار می گیرند. با استفاده از این محصولات علاوه بر استقلال در تامین سرمایش و گرمایش برای هر واحد از آپارتمان به صورت مستقل، همچنین هزینه های نگهداری و بهره برداری از یک سیستم برودتی به شدت کاهش می یابد.

مزایای استفاده از داکت اسپلیت

 • کاربرد دوگانه سرمایش و گرمایش
 • حذف سیستم چیلر، برج خنک کننده، موتور خانه مرکزی، رادیاتورها و لوله کشی های مربوطه
 • امکان استفاده از هوای تازه (Fresh Air) در صورت نیاز
 • حذف رطوبت از فضا و فیلتراسیون هوا و کاهش آلودگی و بیماری
 • امکان استفاده از سیستم گرمایش با کویل آبگرم
 • قابلیت نصب داکت اسپلیت برای فضاهای وسیع با کاربری متنوع
 • امکان قراردادن فیلتر تصفیه هوا و نیز کنترل دمای هر نقطه از فضا به وسیله ترموستات و دریچه های ترموستاتیک تنظیم هوا به صورت مجزا
 • راه اندازی و کاربری آسان داکت اسپلیت ها
 • طول عمر مناسب داکت اسپلیت ها
 • قابلیت نصب افقی در حداقل فضا

خانه تاسیسات ارائه دهنده انواع داکت اسپلیت های ایرانی و خارجی در کشور آماده خدمت رسانی به تمام هم میهنان عزیز است.

 • نگهداری و تعمیر ساده و ارزان داکت اسپلیت
 • حذف لوله‌ کشی پراکنده در کف و سقف واحدها
 • Dحذف کانال‌کشی عمودی و کاهش فضای مشاع مجتمع‌های آپارتمانی
 • انتقال یکنواخت سرما و گرما از طریق کانال های اجراشده در داخل سقف کاذب
 • استقلال برای هر واحد آپارتمانی و در نتیجه کاهش هزینه‌های نگهداری و عدم نیاز به استفاده از تکنسین نگهدارنده

 

خرید آنلاین داکت اسپلیت

انتخاب و خرید داکت اسپلیت

با توجه به موارد گفته شده، نیاز است تا پیش از اقدام برای خرید انواع داکت اسپلیت ها، با کارشناسان و مشاورین و متخصصان مشاوره گرفت. از این رو فروشگاه اینترنتی خانه تاسیسات به عنوان یکی از کاملترین فروشگاه های اینترنتی فعال در حوزه تجهیزات و تاسیسات ساختمانی در ایران، افتخار دارد تا با در اختیار گرفتن برترین کادر کشوری در ایران، اقدام به ارائه خدمات در این حوزه را در دستور کار خود قرار داده است. در این فروشگاه اینترنتی، تمامی محصولات تهیه شده از برترین برند های ایرانی و خارجی بوده و دارای نازل ترین قیمت در بازار خواهند بود. از مهم ترین خدمات گروه خانه تاسیسات، امکان مقایسه محصولات، مشاوره آنلاین و همه ساعته و همچنین خرید آنلاین تمام تجهیزات و تاسیسات ساختمانی خواهد بود. در غرفه های این فروشگاه می توان انواع سیستم های سرمایش و گرمایش، سیستم های تهویه مطبوع و تجهیزات استخری را مشاهده و با مقایسه با سایر محصولات، انتخابی مطمئن را انجام داد.

فروشگاه اینترنتی خانه تاسیسات

فروشگاه اینترنتی خانه تاسیسات با هدف کوتاه کردن فاصله میان بازار و مصرف کننده و دسترسی اقشار مختلف به کالاهای حوزه گرمایش، سرمایش و تجهیزات تهویه مطبوع در سراسر ایران عزیزمان راه اندازی شده است. در خانه تاسیسات تلاش خواهیم داشت با رویکرد مشاوره تخصصی اثر بخش، بهترین راه کارها را متناسب با نیازهای مخاطبان ارائه دهیم. مشاوران ما در خانه تاسیسات در محاسبه نیازمندی ها با مخاطبان خود همراه هستند و متناسب با نیاز آن ها راه کار ارائه خواهند داد. عمده فعالیت خانه تاسیسات در بخش تجهیزات گرمایش و موتورخانه ، تجهیزات استخری، پکیج، رادیاتور، کولر گازی، لوله و اتصالات، پمپ های آب، دمنده و مکنده و … می باشد.

سبد خرید

با توجه به نوسانات شدید بازار، درخواست می گردد، قبل از اقدام به پرداخت، از موجودی و قیمت کالا از طریق راه های ارتباطی با وب سایت از قبیل واتس اپ و شماره ۹۱۰۱۵۸۵۷ - ۰۲۱ اطمینان حاصل کنید.