مشعل

مشعل سه گانه سوزGNT560 گرم ایران

347,541,000 تومان
 • عملکرد بر اساس فرمان ترموستات
 • نصب راه اندازی آسان
 • قابلیت استفاده در مناطقی عدم گاز
 • عدم ایجاد آلایندگی صوتی
 • ایجاد تناسب در ترکیب هوا و سوخت
 • کمک به دیگ بخار در افزایش تولید بخار
 • الکتروموتورفن هوادهی مشعل ها براساس ظرفیت مشعل تک فاز یا سه فاز
 • بدنه ی اغلب مشعل ها گازوئیلی و گازی از نوع آلومینیوم
 • 2 مرحله احتراق
 • مجهز به دمپر اتوماتیک
 • راندمان بسیار عالی
 • ایمنی بالا

مشعل سه گانه سوزGNT508 گرم ایران

77,005,000 تومان
 • عملکرد بر اساس فرمان ترموستات
 • نصب راه اندازی آسان
 • قابلیت استفاده در مناطقی که به گاز دسترسی ندارند
 • عدم ایجاد آلایندگی صوتی
 • ایجاد تناسب در ترکیب هوا و سوخت
 • کمک به دیگ بخار در افزایش تولید بخار
 • الکتروموتورفن هوادهی مشعل ها براساس ظرفیت مشعل تک فاز یا سه فاز
 • بدنه ی اغلب مشعل ها گازوئیلی و گازی از نوع آلومینیوم است
 • 2 مرحله احتراق
 • مجهز به دمپر اتوماتیک
 • راندمان بسیار عالی
 • ایمنی بالا

مشعل مازوت سوزGNO408گرم ایران

25,110,000 تومان
 • عملکرد بر اساس فرمان ترموستات
 • نصب راه اندازی آسان
 • قابلیت استفاده در مناطقی عدم گاز
 • عدم ایجاد آلایندگی صوتی
 • ایجاد تناسب در ترکیب هوا و سوخت
 • کمک به دیگ بخار در افزایش تولید بخار
 • الکتروموتورفن هوادهی مشعل ها براساس ظرفیت مشعل تک فاز یا سه فاز
 • بدنه ی اغلب مشعل ها گازوئیلی و گازی از نوع آلومینیوم
 • 2 مرحله احتراق
 • مجهز به دمپر اتوماتیک
 • راندمان بسیار عالی
 • ایمنی بالا

مشعل مازوت سوزGNO430گرم ایران

83,515,000 تومان
 • عملکرد بر اساس فرمان ترموستات
 • نصب راه اندازی آسان
 • قابلیت استفاده در مناطقی که به گاز دسترسی ندارند
 • عدم ایجاد آلایندگی صوتی
 • ایجاد تناسب در ترکیب هوا و سوخت
 • کمک به دیگ بخار در افزایش تولید بخار
 • الکتروموتورفن هوادهی مشعل ها براساس ظرفیت مشعل تک فاز یا سه فاز
 • بدنه ی اغلب مشعل ها گازوئیلی و گازی از نوع آلومینیوم است
 • 2 مرحله احتراق
 • مجهز به دمپر اتوماتیک
 • راندمان بسیار عالی
 • ایمنی بالا

مشعل گازسوز GNG 90/10گرم ایران

44,175,000 تومان
 • عدم ایجاد آلایندگی صوتی
 • ایجاد تناسب در ترکیب هوا و سوخت
 • کمک به دیگ بخار در افزایش تولید بخار
 • الکتروموتورفن هوادهی مشعل ها براساس ظرفیت مشعل تک فاز یا سه فاز
 • بدنه ی اغلب مشعل ها گازوئیلی و گازی از نوع آلومینیوم است
 • 2 مرحله احتراق
 • مجهز به دمپر اتوماتیک
 • راندمان بسیار عالی
 • ایمنی بالا
 • عملکرد بر اساس فرمان ترموستات
 • نصب راه اندازی آسان
 • قابلیت استفاده در مناطقی که به گاز دسترسی ندارند

مشعل هواجدا GNG 90/60گرم ایران

تماس بگیرید
 • عدم ایجاد آلایندگی صوتی
 • ایجاد تناسب در ترکیب هوا و سوخت
 • کمک به دیگ بخار در افزایش تولید بخار
 • الکتروموتورفن هوادهی مشعل ها براساس ظرفیت مشعل تک فاز یا سه فاز
 • بدنه ی اغلب مشعل ها گازوئیلی و گازی از نوع آلومینیوم است
 • 2 مرحله احتراق
 • مجهز به دمپر اتوماتیک
 • راندمان بسیار عالی
 • ایمنی بالا
 • عملکرد بر اساس فرمان ترموستات
 • نصب راه اندازی آسان
 • قابلیت استفاده در مناطقی که به گاز دسترسی ندارند

مشعل توربو گرم ایران HPW80

تماس بگیرید
 • عدم ایجاد آلایندگی صوتی
 • ایجاد تناسب در ترکیب هوا و سوخت
 • کمک به دیگ بخار در افزایش تولید بخار
 • الکتروموتورفن هوادهی مشعل ها براساس ظرفیت مشعل تک فاز یا سه فاز
 • بدنه ی اغلب مشعل ها گازوئیلی و گازی از نوع آلومینیوم
 • 2 مرحله احتراق
 • مجهز به دمپر اتوماتیک
 • راندمان بسیار عالی
 • ایمنی بالا
 • عملکرد بر اساس فرمان ترموستات
 • نصب راه اندازی آسان
 • قابلیت استفاده در مناطقیعدم گاز

مشعل سه گانه سوز GNT 575 گرم ایران

659,649,000 تومان
 • عدم ایجاد آلایندگی صوتی
 • ایجاد تناسب در ترکیب هوا و سوخت
 • کمک به دیگ بخار در افزایش تولید بخار
 • الکتروموتورفن هوادهی مشعل ها براساس ظرفیت مشعل تک فاز یا سه فاز
 • بدنه ی اغلب مشعل ها گازوئیلی و گازی از نوع آلومینیوم است
 • 2 مرحله احتراق
 • مجهز به دمپر اتوماتیک
 • راندمان بسیار عالی
 • ایمنی بالا
 • عملکرد بر اساس فرمان ترموستات
 • نصب راه اندازی آسان
 • توان الکتروموتور 22,000
 • قابلیت استفاده در مناطقی که به گاز دسترسی ندارند

مشعل سه گانه سوز GNT 570گرم ایران

623,472,000 تومان
 • عدم ایجاد آلایندگی صوتی
 • ایجاد تناسب در ترکیب هوا و سوخت
 • کمک به دیگ بخار در افزایش تولید بخار
 • الکتروموتورفن هوادهی مشعل ها براساس ظرفیت مشعل تک فاز یا سه فاز
 • بدنه ی اغلب مشعل ها گازوئیلی و گازی از نوع آلومینیوم است
 • 2 مرحله احتراق
 • مجهز به دمپر اتوماتیک
 • راندمان بسیار عالی
 • ایمنی بالا
 • عملکرد بر اساس فرمان ترموستات
 • نصب راه اندازی آسان
 • توان الکتروموتور 22,000
 • قابلیت استفاده در مناطقی که به گاز دسترسی ندارند

مشعل سه گانه سوز GNT 565گرم ایران

560,232,000 تومان
 • الکتروموتورفن هوادهی مشعل ها براساس ظرفیت مشعل تک فاز یا سه فاز
 • بدنه ی اغلب مشعل ها گازوئیلی و گازی از نوع آلومینیوم است
 • 2 مرحله احتراق
 • مجهز به دمپر اتوماتیک
 • راندمان بسیار عالی
 • ایمنی بالا
 • عملکرد بر اساس فرمان ترموستات
 • عدم ایجاد آلایندگی صوتی
 • نصب راه اندازی آسان
 • توان الکتروموتور 18,500
 • ایجاد تناسب در ترکیب هوا و سوخت
 • کمک به دیگ بخار در افزایش تولید بخار
 • قابلیت استفاده در مناطقی که به گاز دسترسی ندارند

مشعل سه گانه سوز GNT 560 گرم ایران

347,541,000 تومان
 • ایجاد تناسب در ترکیب هوا و سوخت
 • کمک به دیگ بخار در افزایش تولید بخار
 • بدنه ی اغلب مشعل ها گازوئیلی و گازی از نوع آلومینیوم است
 • 2 مرحله احتراق
 • مجهز به دمپر اتوماتیک
 • راندمان بسیار بالا
 • ایمنی عالی
 • عملکرد بر اساس فرمان ترموستات
 • الکتروموتورفن هوادهی مشعل ها براساس ظرفیت مشعل تک فاز یا سه فاز
 • عدم ایجاد آلایندگی صوتی
 • نصب راه اندازی آسان
 • توان الکتروموتور 18,500
 • قابلیت استفاده در مناطقی که به گاز دسترسی ندارند

مشعل سه گانه سوز GNT 550 گرم ایران

315,456,000 تومان
 • بدنه ی اغلب مشعل ها گازوئیلی و گازی از نوع آلومینیوم است
 • 2 مرحله احتراق
 • مجهز به دمپر اتوماتیک
 • راندمان بسیار بالا
 • ایمنی عالی
 • عملکرد بر اساس فرمان ترموستات
 • الکتروموتورفن هوادهی مشعل ها براساس ظرفیت مشعل تک فاز یا سه فاز
 • عدم ایجاد آلایندگی صوتی
 • نصب راه اندازی آسان
 • توان الکتروموتور 15,000
 • ایجاد تناسب در ترکیب هوا و سوخت
 • کمک به دیگ بخار در افزایش تولید بخار
 • قابلیت استفاده در مناطقی که به گاز دسترسی ندارند

خرید انواع مشعل

همان طور که می دانید مشعل دستگاهی است که با مخلوط کردن سوخت و هوا با احتراق و شعله ورسازی این مخلوط، انرژی سوخت فسیلی را به انرژی گرمایی تبدیل می نماید. انرژی تولید شده مشعل در محفظه احتراق با دو روش جا به جایی و تشعشع به سیال انتقال دهنده انرژی در سیستم حرارت مرکزی ساختمان منتقل می شود.

مشعلها وظیفه ایجاد گرما در انواع دیگ ها، هیتر ها و حتی پکیج های گرمایشی را به عهده دارند و به عنوان قلب هر سیستم گرمایشی شناخته می شوند. بدیهی است در هر مشعلی و دیگی، تعدادی کنترل کننده مانند رله، فتوسل، یون و ترموستات وجود دارد که مقدار و زمان هر کدام از فرآیند های مشعل را کنترل می نمایند.

از مشعلها، در انواع سیستم های گرمایشی و موتور خانه ای ، دیگ های بخار و آب گرم، کوره های حرارتی در ساختمانی تجاری و مسکونی، مجتمع های کارگاهی، تولیدی ها، آهنگری ها و بسیاری از مکان های دیگر مورد استفاده قرار میگیرد.

توجه : با توجه به کامل نبودن راندمان احتراق سوخت در مشعلها و در نظر گرفتن برخی تلفات حرارتی، هنگام انتخاب، معمولا ظرفیت را حدود 20 درصد بیشتر از ظرفیت دیگ مربوطه در نظر می گیرند.

نکات مهم:

 1. به ازاء هر 300 متر افزایش ارتفاع از سطح دریا به دلیل کاهش غلظت هوا، راندمان احتراق سوخت انواع مشعلها حدود 4% کاهش می یابد.
 2. ارزش حرارتی هر متر مکعب گاز طبیعی تقریبا معادلcal 9200 می باشد.
 3. ارزش حرارتی هر لیتر گازوئیل تقریبا معادلcal 8500 می باشد.
 4. ارزش حرارتی هر کیلوگرم گازوئیل تقریبا معادلcal 10500 می باشد.

همچنین برای انتخاب، پس از تعیین نوع سوخت و ظرفیت مناسب آن به قطر لوله شعله پوش مشعل جهت امکان قرار گرفتن آن در دیگ و نصب مشعل روی درب جلوی دیگ باید توجه شود.

فروش انواع مشعل

انواع مشعل از نظر سوخت

 • گازسوز (GAS BURNERS)
 • گازوئیل سوز (LIGHT OIL BURNERS)
 • دوگانه سوز (DUAL BURNERS)
 • مازوت سوز (HEAVY OIL BURNERS)
 • سه گانه سوز (MULTI BURNERS)

عملکرد کلی مشعل ها

در مشعلهای فن دار شروع عملکرد بر اساس فرمان ترموستات دیگ یا هیتر و طبق برنامه زمانبندی رله مشعل می باشد. به این ترتیب که ابتدا طبق فرمان رله فن هوادهی مشعل به مدت حدود 30 تا 60 ثانیه روشن شده و سپس ترانس جرقه زن مشعل شروع به ایجاد جرقه نموده، سپس شیر برقی سوخت مشعل (گاز، گازوئیل یا مازوت) باز شده و سوخت از شیر برقی عبور کرده و وارد محفظه احتراق دیگ یا هیتر می شود.

اکنون با وجود جرقه ترانس، شعله در جلوی شعله پخش کن مشعل تشکیل می گردد. پس از تشکیل شعله، دیگر نیازی به جرقه یا قوس الکتریکی نیست و با فرمان فتوسل یا یون، عملکرد ترانس جرقه زن متوقف گردیده و مشعل به عمل احتراق خود تا زمان رسیدن فرمان خاموش شدن از طریق ترموستات ادامه می دهد.

قیمت مشعل

به طور کلی توسط برند های مختلف ایرانی و خارجی با نوع عملکرد و همچنین در ظرفیت های بسیار متنوعی تولید می شوند. این محصولات که به عنوان قلب تپنده بسیاری از سیستم های گرمایشی شناخته می شوند، باید با استفاده از ابزار ها و معیار های بسیار دقیقی انتخاب شوند تا از هدر رفتن هزینه های جانبی خود داری کنند.

از این رو مجموعه بزرگ خانه تاسیسات به عنوان یکی از اصلی ترین فروشگاه های اینترنتی فعال در حوزه تاسیسات ساختمانی در ایران افتخار دارد تا با گرد آوری برترین مهندسان و کارشناسان حوزه تاسیسات ساختمانی انواع سیستم های سرمایشی و گرمیشی در ابعاد کوچک و بزرگ و فوق سنگین را غرفه های خود به نمایش بگذارد.

از سمت دیگر این فروشگاه با اخذ نمایندگی انحصاری بسیاری از برند های ایرانی و خارجی موفق شده است تا با حذف واسطه های اضافی در به فروش رساندن بسیاری از محصولات، قیمت تمام شده این قطعات و سیستم ها را بسیار پایین تر از سطح بازار و سایر فروشگاه های فعال در حوزه تاسیسات ساختمانی نگاه دارد.

از سمت دیگر خانه تاسیسات همواره در تلاش بوده تا در راستای احترام به حقوق مصرف کننده و همچنین تحقق بخشیدن به شعار خود، با ایجاد پلتفرمی با استفاده از ابزار مقایسه آنلاین، مشاوره رایگان و تخصصی و همچنین امکان سفارش کالاهای خاص، تمامی محصولات موجود در غرفه های خود را به سراسر کشور ارسال نمایند.

همانطور که گفته شد در این فروشگاه، انواع گازسوز، گازوئیل سوز، دوگانه و سه گانه سوز، مازوت سوز و بسیاری از محصولات دیگر از برترین برند های ایرانی و خارجی از جمله گرم ایران، ایران رادیاتور، شوفاژکار و بسیاری دیگر از مارک های موفق ایرانی و خارجی در دسترس قرار گرفته است. با این حال، همواره باید تلاش کرد تا در انتخاب محصولات با اخذ مشاوره و همچنین بهره گیری از دانش فنی متخصصان، محصولاتی منطبق بر سیستم گرمایشی خود انتخاب کرد.

فروشگاه اینترنتی خانه تاسیسات

فروشگاه اینترنتی خانه تاسیسات با هدف کوتاه کردن فاصله میان بازار و مصرف کننده و دسترسی اقشار مختلف به کالاهای حوزه گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع در سراسر ایران عزیزمان راه اندازی شده است. در خانه تاسیسات تلاش خواهیم داشت با رویکرد مشاوره تخصصی اثر بخش، بهترین راه کارها را متناسب با نیازهای مخاطبان ارائه دهیم. مشاوران ما در خانه تاسیسات در محاسبه نیازمندی ها با مخاطبان خود همراه هستند و متناسب با نیاز آن ها راه کار ارائه خواهند داد. عمده فعالیت خانه تاسیسات در بخش های سرمایش و گرمایش خانگی و صنعتی، تجهیزات استخری، پکیج،رادیاتور، آبگرمکن، لوله و اتصالات، پمپ های آب، دمنده و مکنده و … می باشد.

سبد خرید