سختی گیر و رسوب زدا

سختی گیر و رسوب زدا

رسوب زدا اولتراسونیک EMS075S فرا الکتریک

21,150,000 تومان
 • منطقه اثر وسیع
 • کاهش نرخ خوردگی
 • حفظ عملکرد در شرایط سکون آب
 • سهولت نصب: دیگر احتیاجی به برش لوله نیست.
 • استفاده از فناوری روز انگلستان (مورد تایید شرکت گاز آن کشور)
 • عملکرد متقارن: EMS تاسیسات پیشرو در برابر رسوب محافظت می کند.
 • کاهش نرخ رشد باکتری ها و عوامل بیماری زا ( خصوصا در استخرهای شنا و برج های خنک کننده)

رسوب زدا اولتراسونیک EMS050S فرا الکتریک

14,100,000 تومان
 • منطقه اثر وسیع
 • کاهش نرخ خوردگی
 • حفظ عملکرد در شرایط سکون آب
 • سهولت نصب: دیگر احتیاجی به برش لوله نیست.
 • استفاده از فناوری روز انگلستان (مورد تایید شرکت گاز آن کشور)
 • عملکرد متقارن: EMS تاسیسات پیشرو در برابر رسوب محافظت می کند.
 • کاهش نرخ رشد باکتری ها و عوامل بیماری زا ( خصوصا در استخرهای شنا و برج های خنک کننده)

رسوب زدا اولتراسونیک EMS040S فرا الکتریک

8,460,000 تومان
 • منطقه اثر وسیع
 • کاهش نرخ خوردگی
 • حفظ عملکرد در شرایط سکون آب
 • سهولت نصب: دیگر احتیاجی به برش لوله نیست.
 • استفاده از فناوری روز انگلستان (مورد تایید شرکت گاز آن کشور)
 • عملکرد متقارن: EMS تاسیسات پیشرو در برابر رسوب محافظت می کند.
 • کاهش نرخ رشد باکتری ها و عوامل بیماری زا ( خصوصا در استخرهای شنا و برج های خنک کننده)

رسوب گیر صنعتی EDS500i فرا الکتریک

15,510,000 تومان
 • حذف رسوب قبلی
 • نصب سریع و آسان
 • نگهداری آسان و با صرفه
 • پیش گیری از ایجاد رسوب
 • حذف تداخل الکترومغناطیسی
 • قابلیت تعویض فیوز توسط کاربر
 • مجهز به کلید On/Off و فیوز یدکی
 • عدم آلوده سازی محیط زیست و آب
 • دفع حرارتی بهتر بخشهای الکترونیکی
 • محافظت بیشتر از بخشهای الکترونیکی
 • افزایش راندمان در تجهیزات انتقال حرارت
 • استفاده از کابل های آماده جهت سهولت نصب
 • تحمل فشار بالا بدلیل استفاده از فلنچ های Pn16
 • بهبود منحنی دبی – نیرو بلدیل طراحی ویژه سیم پیچ
 • قابل استفاده در مصارف HVAC، آب شرب، کشاورزی و خانگی

رسوب گیر صنعتی EDS300i فرا الکتریک

8,460,000 تومان
 • حذف رسوب قبلی
 • نصب سریع و آسان
 • نگهداری آسان و با صرفه
 • پیش گیری از ایجاد رسوب
 • حذف تداخل الکترومغناطیسی
 • قابلیت تعویض فیوز توسط کاربر
 • مجهز به کلید On/Off و فیوز یدکی
 • عدم آلوده سازی محیط زیست و آب
 • دفع حرارتی بهتر بخشهای الکترونیکی
 • محافظت بیشتر از بخشهای الکترونیکی
 • افزایش راندمان در تجهیزات انتقال حرارت
 • استفاده از کابل های آماده جهت سهولت نصب
 • تحمل فشار بالا بدلیل استفاده از فلنچ های Pn16
 • بهبود منحنی دبی – نیرو بلدیل طراحی ویژه سیم پیچ
 • قابل استفاده در مصارف HVAC، آب شرب، کشاورزی و خانگی

رسوب گیر صنعتی EDS200i فرا الکتریک

7,050,000 تومان
 • حذف رسوب قبلی
 • نصب سریع و آسان
 • نگهداری آسان و با صرفه
 • پیش گیری از ایجاد رسوب
 • حذف تداخل الکترومغناطیسی
 • قابلیت تعویض فیوز توسط کاربر
 • مجهز به کلید On/Off و فیوز یدکی
 • عدم آلوده سازی محیط زیست و آب
 • دفع حرارتی بهتر بخشهای الکترونیکی
 • محافظت بیشتر از بخشهای الکترونیکی
 • افزایش راندمان در تجهیزات انتقال حرارت
 • استفاده از کابل های آماده جهت سهولت نصب
 • تحمل فشار بالا بدلیل استفاده از فلنچ های Pn16
 • بهبود منحنی دبی – نیرو بلدیل طراحی ویژه سیم پیچ
 • قابل استفاده در مصارف HVAC، آب شرب، کشاورزی و خانگی

رسوب گیر صنعتی EDS150i فرا الکتریک

6,110,000 تومان
 • حذف رسوب قبلی
 • نصب سریع و آسان
 • نگهداری آسان و با صرفه
 • پیش گیری از ایجاد رسوب
 • حذف تداخل الکترومغناطیسی
 • قابلیت تعویض فیوز توسط کاربر
 • مجهز به کلید On/Off و فیوز یدکی
 • عدم آلوده سازی محیط زیست و آب
 • دفع حرارتی بهتر بخشهای الکترونیکی
 • محافظت بیشتر از بخشهای الکترونیکی
 • افزایش راندمان در تجهیزات انتقال حرارت
 • استفاده از کابل های آماده جهت سهولت نصب
 • تحمل فشار بالا بدلیل استفاده از فلنچ های Pn16
 • بهبود منحنی دبی – نیرو بلدیل طراحی ویژه سیم پیچ
 • قابل استفاده در مصارف HVAC، آب شرب، کشاورزی و خانگی

رسوب زدا اولتراسونیک EMS400C فرا الکتریک

65,800,000 تومان
 • منطقه اثر وسیع
 • کاهش نرخ خوردگی
 • حفظ عملکرد در شرایط سکون آب
 • سهولت نصب: دیگر احتیاجی به برش لوله نیست.
 • استفاده از فناوری روز انگلستان (مورد تایید شرکت گاز آن کشور)
 • عملکرد متقارن: EMS تاسیسات پیشرو در برابر رسوب محافظت می کند.
 • کاهش نرخ رشد باکتری ها و عوامل بیماری زا ( خصوصا در استخرهای شنا و برج های خنک کننده)

رسوب زدا اولتراسونیک EMS350C فرا الکتریک

56,400,000 تومان
 • منطقه اثر وسیع
 • کاهش نرخ خوردگی
 • حفظ عملکرد در شرایط سکون آب
 • سهولت نصب: دیگر احتیاجی به برش لوله نیست.
 • استفاده از فناوری روز انگلستان (مورد تایید شرکت گاز آن کشور)
 • عملکرد متقارن: EMS تاسیسات پیشرو در برابر رسوب محافظت می کند.
 • کاهش نرخ رشد باکتری ها و عوامل بیماری زا ( خصوصا در استخرهای شنا و برج های خنک کننده)

رسوب زدا اولتراسونیک EMS300C فرا الکتریک

35,720,000 تومان
 • منطقه اثر وسیع
 • کاهش نرخ خوردگی
 • حفظ عملکرد در شرایط سکون آب
 • سهولت نصب: دیگر احتیاجی به برش لوله نیست.
 • استفاده از فناوری روز انگلستان (مورد تایید شرکت گاز آن کشور)
 • عملکرد متقارن: EMS تاسیسات پیشرو در برابر رسوب محافظت می کند.
 • کاهش نرخ رشد باکتری ها و عوامل بیماری زا ( خصوصا در استخرهای شنا و برج های خنک کننده)

رسوب زدا اولتراسونیک EMS250C فرا الکتریک

29,140,000 تومان
 • منطقه اثر وسیع
 • کاهش نرخ خوردگی
 • حفظ عملکرد در شرایط سکون آب
 • سهولت نصب: دیگر احتیاجی به برش لوله نیست.
 • استفاده از فناوری روز انگلستان (مورد تایید شرکت گاز آن کشور)
 • عملکرد متقارن: EMS تاسیسات پیشرو در برابر رسوب محافظت می کند.
 • کاهش نرخ رشد باکتری ها و عوامل بیماری زا ( خصوصا در استخرهای شنا و برج های خنک کننده)

رسوب زدا اولتراسونیک EMS200C فرا الکتریک

23,500,000 تومان
 • منطقه اثر وسیع
 • کاهش نرخ خوردگی
 • حفظ عملکرد در شرایط سکون آب
 • سهولت نصب: دیگر احتیاجی به برش لوله نیست.
 • استفاده از فناوری روز انگلستان (مورد تایید شرکت گاز آن کشور)
 • عملکرد متقارن: EMS تاسیسات پیشرو در برابر رسوب محافظت می کند.
 • کاهش نرخ رشد باکتری ها و عوامل بیماری زا ( خصوصا در استخرهای شنا و برج های خنک کننده)

سختی گیر و رسوب زدا

یکی از بزرگترین مشکلات در آب های شرب و آب های مورد استفاده در دیگ های بخار و تجهیزات صنعتی، وجود حجم بسیار زیاد یون های منیزیم و کلسیم یا املاح آب است که این یون ها بر دیواره لوله ها و تاسیسات رسوب کرده و کارایی آن ها را کاهش می‌دهند، از طرف دیگر برای سلامتی انسان هم بسیار مضر هستند. سختی گیر ها برای حذف و از بین بردن این یون ها مورد استفاده قرار میگیرند و سختی گیرهای رزینی به بهترین روش، کار حذف ترکیبات معدنی معلق و املاح محلول در آب سیستم های گرمایش و سرمایش ساختمان را به عهده دارند.

خرید سختی‌گیر و رسوب زدا

لزوم حذف سختی یا همان املاح موجود در آب به این دلیل است که املاح موجود در آب هنگام گرم یا حتی سرد شدن، به صورت رسوب روی سطوح تبادل حرارتی مانند سطوح داخلی تیوپ ها و محفظه احتراق دیگ های حرارت مرکزی، کویل منابع کویلی، سطوح تبادل حرارت در مبدل حرارتی، کندانسور و اواپراتور چیلرها، کویل فن کویل ها، هواساز ها و … چسبیده و موجب کاهش انتقال حرارت و در نتیجه کاهش تبادل حرارت و راندمان سیستم می شوند.

قیمت رسوب زدا و سختی‌گیر

قیمت با توجه به ظرفیت، نوع، سایز و صد البته برند سازنده آن دستگاه در بازار متغیر است. لازم به ذکر است کلیه سختی گیرهای آب ارائه شده در فروشگاه اینترنتی خانه تاسیسات دارای قیمت مناسب بوده و تخفیف‌های مورد نظر مصرف کنندگان در این قیمت‌ها لحاظ گردیده است. همچنین این فروشگاه در تلاش بوده تا با حذف واسطه های اضافی، سهم خود در کاهش هزینه های خرید کالا را در ارائه محصولات با کیفیت و با قیمت مناسب ایفا کرده است.

سختی گیر و رسوب زدا

انواع سختی‌گیر

سختی‌گیر رزینی: به نوع خاصی از سختی‌گیرها گفته می شود که دارای بدنه استوانه ای فلزی بسیار مقاوم یا بدنه از جنس FRP بوده و طراحی داخلی آن به گونه ای صورت گرفته است که بستری از سیلیس و رزین موجود می باشد.

سختی‌گیر مغناطیسی: می توان با نصب سختی‌گیرهای مغناطیسی در مسیر جریان آب کریستال های کلسیم را از کلسیت به آراگونیت تبدیل کردو در نهایت این کریستال ها به میکروکریستال های شناور در آب تبدیل شده و دیگر قابل رسوب و ته نشنینی نخواهند بود و از لوله های خروجی تخلیه می گردند.

سختی گیری آب با اسمز معکوس: در اسمز معکوس ابتدا آب با املاح و یون های زیاد وارد دستگاه شده و با پمپ از غشای نیمه تراوا عبور داده میشود و در این مرحله، یون ها نمیتوانند از غشا رد شوند و به همین دلیل در نهایت آب خروجی از دستگاه آب نرم است. غشاهای موجود در این تجهیزات نیز باید به صورت دوره ای و مرتب شستشو داده شوند تا احیا گردند.

انواع سختی گیر رزینی بر حسب جنس بدنه

سختی گیر فایبر گلاس: جنس بدنه آن از فایبرگلاس و پلی اتیلن است، رنگ بدنه این سختی‌گیرهای رزینی اغلب سفید یا آبی می باشد.
سختی گیر فلزی: جنس بدنه آن از استیل یا گالوانیزه است، مدل های رزینی فلزی نسبت به مدل های فایبرگلاس ظرفیت بالاتری دارد و برای محیط های بزرگتر و صنعتی بیشتر استفاده می شود.

نکته: سختی گیرهای رزینی از نظر نحوه عملکرد شیر چند راهه آنها نیز به دو نوع تمام اتوماتیک و نیمه اتوماتیک تقسیم می‌شوند.

مزایای سختی‌گیر

 • کاهش اثرات مخرب سختی آب بر سلامتی بدن و بروز مشکلاتی از قبیل سنگ کلیه و مثانه
 • صرفه جویی در هزینه و انرژی
 • طولانی کردن عمر مفید تجهیزات و وسایلی مانند لوله ها و لوازم خانگی
 • کاهش امکان رسوب کردن سولفات کلسیم و منیزیم در لوله های انتقال آب
اجزا تشکیل دهنده سختی‌گیر رزینی
 1. مخزن
 2. نازل
 3. لوله انتقال آب یا رایزر
 4. رزین
 5. لوله کشی
 6. شیر چند راهه
 7. مخزن نمک
 8. لوله تخلیه
 9. بستر سیلیسی
نحوه عملکرد سختی‌گیر رزینی

در این مدل ها با استفاده از فرآیند تبادل یون عمل سختی‌گیری از آب انجام می‌شود. بدین صورت که رزین های تبادل یونی باعث جذب یون های سخت آب می شود و در عوض یون های سدیم را جایگزین آن می کند، یون سدیم در آب پایدار است و رسوب نمی کند. به همین دلیل آب حاوی یون سدیم را آب نرم می گویند. البته لازم به ذکر است که باید توجه داشت انتخاب رزین بستگی به میزان سختی و نوع سختی آب دارد.
مدل های رزینی پس از مدت زمانی قدرت تبادل یونی خود را از دست می دهد. وقتی رزین ها قدرت تبادل یونی خود را از دست بدهند و کارکرد مناسب را نداشته باشند، باید با محلول نمک یا کلرید سدیم 10 درصد شسته می شوند تا قدرت تبادل یونی آنها مجددا احیا شود. قبل از عبور آب نمک از روی رزین ابتدا آبکشی رزین صورت می گیرد تا نمک وارد آب سیستم حرارت مرکزی نشود زیرا نمک به شدت خورنده است و به تجهیزات سیستم تاسیسات آسیب می‌رساند.
همچنین باید توجه داشت که حجم رزین، ابعاد سختی گیر (مانند قطر و ارتفاع) و جنس بدنه از مشخصات اصلی یک سختی گیر رزینی می باشند. سازندگان سختیگیر رزینی معمولا مشخصات کلی شامل دبی آب سرویس، دبی احیاء و دبی شست و شوی سریع را ارائه می دهند که بر اساس آن ها می توان حجم رزین را محاسبه نمود.

فروش رسوب زدا و سختی گیر

در صورت نیاز به استفاده از سختی گیر رزینی علاوه بر حجم یا دبی آب در گردش سیستم گرمایش و سرمایش، باید به مقدار سختی آب مورد نظر نیز توجه کافی نمود. عملیات بک واش و احیاء در سختی گیر های رزینی با شیر نیمه اتوماتیک به صورت منظم و نظارت شده توسط اپراتور موتور خانه و در سختی گیرهای رزینی با شیر تمام اتوماتیک بدون نیاز به اپراتور و بر مبنای سیستم تنظیم جریانی یا زمانی به صورت خودکار انجام می پذیرد. فروشگاه اینترنتی خانه تاسیسات به عنوان یکی از اصلی ترین فروشگاه های عرضه کننده انواع تاسیسات ساختمانی افتخار دارد تا با ارئه محصولات با کیفیت از برند های مطرح و معتبر ایرانی و خارجی به ارائه و فروش انواع سختی گیر خواهد پرداخت.

فروشگاه اینترنتی خانه تاسیسات

فروشگاه اینترنتی خانه تاسیسات با هدف کوتاه کردن فاصله میان بازار و مصرف کننده و دسترسی اقشار مختلف به کالاهای حوزه گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع در سراسر ایران عزیزمان راه اندازی شده است. در خانه تاسیسات تلاش خواهیم داشت با رویکرد مشاوره تخصصی اثر بخش، بهترین راه کارها را متناسب با نیازهای مخاطبان ارائه دهیم. مشاوران ما در خانه تاسیسات در محاسبه نیازمندی ها با مخاطبان خود همراه هستند و متناسب با نیاز آن ها راه کار ارائه خواهند داد. عمده فعالیت خانه تاسیسات در بخش های سرمایش و گرمایش خانگی و صنعتی، تجهیزات استخری، پکیج،رادیاتور، آبگرمکن، لوله و اتصالات، پمپ های آب، دمنده و مکنده و … می باشد.

سبد خرید

با توجه به نوسانات شدید بازار، درخواست می گردد، قبل از اقدام به پرداخت، از موجودی و قیمت کالا از طریق راه های ارتباطی با وب سایت از قبیل واتس اپ و شماره ۹۱۰۱۵۸۵۷ - ۰۲۱ اطمینان حاصل کنید.